Τα Ιριδοειδή Είναι το Κλειδί

Τα ιριδοειδή είναι βιοχημικές ουσίες που παράγονται από τα φυτά ως άμυνα κατά της μόλυνσης και άλλων απειλών. Ενώ τα ιριδοειδή υπάρχουν σε μεγάλο ποσοστό των φυτών, δεν είναι όμως κοινά στα φρούτα.

Τα Ιριδοειδή με μιά Ματιά:
• Είναι φυτοχημικά που σπανίως συναντώνται στα φρούτα
• Διαφέρουν από τα φλαβονοειδή που συναντώνται σε όλα τα φρούτα
• Είναι πολύ σταθερά και ανθεκτικά στην διάσπαση κατά την επεξεργασία και αποθήκευση, σε αντίθεση με πολλά φλαβονοειδή.

Η έρευνά μας αξιολόγησε τα Ιριδοειδή ως ένα κύριο συστατικό που παράγεται από τον καρπό Νόνι. Η σημαντικότητα αυτού του στοιχείου, καθώς το επίπεδο και η ποσότητα είναι μεταξύ των σημαντικών δεικτών της ποιότητας ποτών noni

© Copyright 2019 Independent Product Consultant for Tahitian Noni International Member ID #2943246
Tahitian Noni™ International Used with permission. All rights reserved | Tahitian Noni™ ,
MORINDA inc are trademarks of Tahitian Noni International